Regulamin płatności

Regulamin przekazywania darowizn na rzecz MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę


I Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy dokument, zwany dalej "Regulaminem" określa: zasady świadczenia przez  MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę z siedzibą w Krakowie przy ul. Celnej 6, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych pod numerem KRS: 0000097900; posiadająca NIP: 6781561787, REGON 351136354, zwaną dalej "Fundacją" usługi drogą elektroniczną, polegającej na umożliwieniu osobom korzystającym ze strony www.mukowiscydoza.pl, przekazywanie darowizn pieniężnych, na działania statutowe Fundacji.
 2. Korzystając ze strony do przekazywania darowizn, Darczyńca oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
 3. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńców na stronie: https://www.mukowiscydoza.pl/regulamin-platnosci.html

II Definicje

 1. Fundacja –  MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę z siedzibą w Krakowie przy  ul. Celnej 6, KRS: 0000097900
 2. Regulamin– niniejszy dokument określający zasady przekazywania darowizn na rzecz Fundacji przy użyciu serwisu pośrednictwa finansowego;
 3. Darczyńca – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która nie posiada osobowości prawnej korzystająca ze strony mukowiscydoza.pl w celu przekazania darowizny.
 4. Darowizna– kwota stanowiąca darowiznę na cele statutowe w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przekazywana przez Darczyńcę na rzecz Fundacji w ramach Stałej Pomocy;
  Darowizna cykliczna– darowizny przekazywane przez Darczyńcę cyklicznie, na przykład co miesiąc, co kwartał lub w innym zadeklarowanym przez Darczyńcę okresie, w wysokości i dniu miesiąca ustalonym przez Darczyńcę.
 5. Serwis tPay – operator płatności, który umożliwia dokonywanie płatności w formie darowizn na rzecz Fundacji. Przekierowanie do serwisu tPay następuje poprzez korzystanie z elektronicznego formularza umieszczonego na stronie: https://www.mukowiscydoza.pl/

III Zasady przekazywania darowizn na stronie

 1. Przekazywanie darowizn na stronie  https://www.mukowiscydoza.pl/ odbywa się za pośrednictwem operatora płatności – Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437
 2. Za pośrednictwem strony  https://www.mukowiscydoza.pl/ można przekazywać darowizny jednorazowe lub darowizny cykliczne (patrz niżej) umożliwiające regularne, comiesięczne przekazywanie zadeklarowanej kwoty pieniężnej ze wskazanej karty płatniczej na rzecz Fundacji.
 3. Przekazując darowiznę Darczyńca może wybrać jedną z kwot sugerowanych na www lub wpisać dowolną, wybraną przez siebie kwotę w pole „Inna”.
 4. Darowiznę można przekazać za pośrednictwem:
  • przelewu elektronicznego, karty płatniczej (kredytowej, debetowej) i systemu płatności mobilnych BLIK – po kliknięciu „Wpłacam” na stronie Fundacji, a następnie  należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie operatora płatności, w tytule należy wpisać: Darowizna na cele statutowe.
  • przelewem bankowym dokonanym na rachunek bankowy Fundacji o numerze: BNP Paribas Polska o/Kraków 86 1600 1013 0002 0011 6035 0001, w tytule należy wpisać: Darowizna na cele statutowe.
 5. Wpłaty Darczyńców są chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL. Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane.

IV Darowizny cykliczne

 1. Darczyńca wybierając przekazanie darowizny w formie płatności cyklicznej decyduje się na comiesięczne pobieranie przez Tpay z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wybranej lub wpisanej przez siebie Darowizny.
 2. Darowizna cykliczna będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu.
 3. Darczyńca w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty są przechowywane przez operatora płatności Tpay. Tpay pośrednicząc w dokonaniu płatności, udostępnia Token do płatności cyklicznych (wirtualny identyfikator karty), umożliwiający przypisanie do indywidualnego Darczyńcy unikalnego identyfikatora, za pomocą którego Darczyńca cyklicznie dokonuje płatności na rzecz Fundacji.
 4. Fundacja nie gromadzi i nie przetwarza w swoim systemie informatycznym danych z kart płatniczych (kredytowych lub debetowych) Darczyńców. Dane te Darczyńca udostępnia wyłącznie Operatorowi płatności.
 5. Dane Darczyńcy, tytuł oraz kwota płatności dostarczane są PayU przez Fundację. Zlecenie przekazywane jest do rejestracji po otrzymaniu przez Tpay wpłaty.
 6. Tpay nie pobiera od Darczyńcy opłaty od realizacji usługi. Cała kwota darowizny trafia na konto Fundacji. Tpay pobiera od Fundacji prowizję oraz dodatkowe opłaty.
 7. W przypadku braku środków na koncie lub zbyt niskiego limitu autoryzacyjnego zadeklarowana kwota nie zostanie pobrana.
 8. W dniu w którym ważność karty Darczyńcy upłynie, obciążanie karty ustanie i darowizny nie będą pobierane. Kolejne darowizny Darczyńca może realizować po wznowieniu karty i ponownym ustanowieniu na stronie https://www.mukowiscydoza.pl/ regularnej płatności za pomocą nowej karty.
 9. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy Operatora płatności dostępne na stronie: https://tpay.com/dla-platnika

V Termin przekazywania

 1. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę.
 2. Fundacja nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu Fundacji oraz serwisu tPay.

VI Reklamacje, rezygnacja z płatności cyklicznych, zwroty darowizny, reklamacje usług PayU

 1. W przypadku wystąpienia problemów z przekazaniem darowizny jednorazowej lub cyklicznej, należy je zgłosić Fundacji pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Darczyńca może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w regulaminach operatora płatności nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamację można złożyć kontaktując się z tPay. Informacje kontaktowe znajdują się na stronie: https://tpay.com/kontakt
 3. Płatność cykliczną Darczyńca może odwołać w dowolnym momencie, kontaktując się z Fundacją na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Prosimy o umieszczenie w temacie wiadomości słów: „Rezygnacja z darowizny”, a w treści umieszczenie informacji takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, który był podawany w deklaracji przystąpienia do płatności cyklicznych. Płatność zostanie odwołana od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Darczyńca zgłosił odwołanie.
 4. Darczyńcy mają prawo zażądać zwrotu darowizny w terminie 7 dni od jej wpłacenia. W celu uzyskania zwrotu należy wysłać e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Prosimy o umieszczenie w temacie wiadomości słów: „Zwrot darowizny”. Wpłata, po potrąceniu kosztów przelewu, zostanie zwrócona w terminie do 7 dni roboczych od dnia wpływu zgłoszenia do Fundacji.

VII Zwolnienia podatkowe

 1. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego. Zgodnie z przepisami prawa art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych istnieje możliwość odliczenia od dochodu w roku podatkowym wartość przekazanych darowizn. Darowizny przekazane na działania Fundacji można odliczyć od dochodu: – osoba fizyczna do kwoty równej 6% dochodu przed opodatkowaniem (art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od osób fizycznych), - osoba prawna do kwoty równej 10% dochodu przed opodatkowaniem (art. 18 ust. 1 pkt. 1 i 7 ustawy o podatku od osób prawnych).Potwierdzenie przelewu należy przechowywać 5 lat od dokonania darowizny.

VIII Ochrona danych osobowych

 1. Wpłacając darowiznę Darczyńca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby obsługi darowizny. Administratorem danych osobowych podanych w celu realizacji umowy darowizny jest Fundacja.
 2. Fundacja zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, które zostały uregulowane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Darczyńca podaje wszelkie dane, w tym dane osobowe dobrowolnie i oświadcza, że są one zgodne z prawdą.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych Darczyńcy jest zgoda, do udzielenia której dochodzi wskutek dokonania Darowizny i dla przyjęcia której przetwarzanie danych Darczyńcy jest niezbędne.
 5. Dane osobowe Darczyńcy przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z przyjęciem i rozliczeniem rachunkowym Darowizny.
 6. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że dokonanie Darowizny będzie niemożliwe.
 7. Dane Darczyńcy będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez niezbędny do przyjęcia i rozliczenia rachunkowego dokonanej darowizny.
 8. Fundacja przekazuje Operatorowi bezpiecznych płatności internetowych wyłącznie dane osobowe Darczyńców (dane odbiorcy, tytuł, oraz kwotę płatności) w celach niezbędnych do realizacji płatności. W procesie płatności Operator bezpiecznych płatności internetowych zawiera z Darczyńcą – klientem – płacącym umowę o pojedynczą transakcję płatniczą, na podstawie regulaminu dostępnego na stronie tego Operatora, akceptowanego przez Darczyńcę w procesie płatności. W takim zakresie Operator bezpiecznych płatności internetowych staje się niezależnym administratorem danych osobowych Darczyńcy.
 9. Pełne dane karty płatniczej Darczyńcy będą przechowywane wyłącznie przez Operatora bezpiecznych płatności internetowych. Operator ten pośrednicząc w dokonaniu darowizn, udostępnia „token” (wirtualny identyfikator karty), umożliwiający przypisanie do indywidualnego Darczyńcy unikalnego identyfikatora, za pomocą którego ten Darczyńca dokonuje płatności cyklicznych na rzecz Fundacji. Zwracany podczas płatności „token” zawiera zaszyfrowany przez Operatora bezpiecznych płatności internetowych, maskowany numer karty oraz datę jej ważności, co sprawia, że Fundacja nie otrzymuje i nie przetwarza danych w postaci pełnego numeru karty płatniczej.
 10. Administrator przekaże ponadto dane Darczyńcy firmom świadczącym dla Administratora usługi rachunkowo-księgowe oraz firmom z branży informatycznej wykonujących dla Administratora usługi związane z naprawą sprzętu komputerowego bądź systemu informatycznego obsługującego stronę internetową Fundacji. Administrator nie zamierza przekazywać danych Darczyńcy do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 11. Darczyńca ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 12. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, Darczyńcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 13. W oparciu o dane osobowe Darczyńcy, Administrator nie będzie podejmował wobec Darczyńcy zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

IX Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 29 lutego 2024 roku.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Fundacji: mukowiscydoza.pl
 3. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny i Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Fundacja zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn.
 5. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych jego zapisów.
 6. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Darczyńcy. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Fundacja deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 7. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńcy oraz opublikowana na stronie internetowej: mukowiscydoza.pl
 8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Fundacji.
 9. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu lub wyżej wymienionych form działalności należy kierować pod adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Rozpatrywane będą one w terminie 30 dni od przesłania reklamacji na podany powyżej adres.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Krajowy Integrator Płatności S.A.