Zasady podawania leków uczniom przewlekle chorym

  1. Rodzice (opiekunowie prawni) ucznia są zobowiązani doręczyć do szkoły (wychowawca, dyrektor lub pielęgniarka szkolna) szczegółowe informacje na temat jego choroby oraz wynikających z niej ograniczeń w funkcjonowaniu.
  2. W sytuacji wymagającej natychmiastowej interwencji lekarskiej, nauczyciel, dyrektor szkoły lub pielęgniarka zobowiązani są do podjęcia działań pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania karetki pogotowia ratunkowego. Ponadto obowiązkiem tych osób jest zawiadomienie rodziców lub opiekunów prawnych dziecka o zdarzeniu.
  3. Każde podanie leków w placówce w przypadku dziecka przewlekle chorego odbywa się na pisemne upoważnienie rodziców. Rodzice zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, które określa nazwę leku, dawkę, częstotliwość podawania i okres leczenia.
  4. Nauczyciel, dyrektor lub pielęgniarka szkolna wyraża pisemną zgodę na podanie leku dziecku.
  5. Lek dostarczony do szkoły musi być w nienaruszonym opakowaniu i otwarty dopiero w obecności nauczyciela/ pracownika placówki podającego lek.
  6. Należy objąć ucznia przewlekle chorego pomocą psychologiczno-pedagogiczną, założyć Kartę Ucznia.

WZORY DOKUMENTÓW:

 * ZGODA NAUCZYCIELA\ PRACOWNIKA SZKOŁY NA PODANIE LEKÓW DZIECKU Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ

* UPOWAŻNIENIE RODZICÓW DO PODANIA LEKÓW DZIECKUZ CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ

Projekt bez tytułu1