logo MATIO
OD PONAD 27 LAT W SŁUŻBIE
CHORYM NA MUKOWISCYDOZĘ

 

Zasady podawania leków uczniom przewlekle chorym

  1. Rodzice (opiekunowie prawni) ucznia są zobowiązani doręczyć do szkoły (wychowawca, dyrektor lub pielęgniarka szkolna) szczegółowe informacje na temat jego choroby oraz wynikających z niej ograniczeń w funkcjonowaniu.
  2. W sytuacji wymagającej natychmiastowej interwencji lekarskiej, nauczyciel, dyrektor szkoły lub pielęgniarka zobowiązani są do podjęcia działań pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania karetki pogotowia ratunkowego. Ponadto obowiązkiem tych osób jest zawiadomienie rodziców lub opiekunów prawnych dziecka o zdarzeniu.
  3. Każde podanie leków w placówce w przypadku dziecka przewlekle chorego odbywa się na pisemne upoważnienie rodziców. Rodzice zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, które określa nazwę leku, dawkę, częstotliwość podawania i okres leczenia.
  4. Nauczyciel, dyrektor lub pielęgniarka szkolna wyraża pisemną zgodę na podanie leku dziecku.
  5. Lek dostarczony do szkoły musi być w nienaruszonym opakowaniu i otwarty dopiero w obecności nauczyciela/ pracownika placówki podającego lek.
  6. Należy objąć ucznia przewlekle chorego pomocą psychologiczno-pedagogiczną, założyć Kartę Ucznia.

WZORY DOKUMENTÓW:

 * ZGODA NAUCZYCIELA\ PRACOWNIKA SZKOŁY NA PODANIE LEKÓW DZIECKU Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ

* UPOWAŻNIENIE RODZICÓW DO PODANIA LEKÓW DZIECKUZ CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ

Projekt bez tytułu1

Przekaż 1% naszej organizacji

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP