logo MATIO
OD PONAD 27 LAT W SŁUŻBIE
CHORYM NA MUKOWISCYDOZĘ

Aktualności

James Shelley ⁎, Lynne M. Boddy, Zoe R. Knowles, Claire E. Stewart, Ellen A. Dawson
Research Institute for Sport and Exercise Sciences, Liverpool John Moores University, Liverpool L3 3AF, United Kingdom

Wstęp: Aktywność fizyczna jest ważna w leczeniu mukowiscydozy i wiąże się z szeregiem korzystnych efektów. Jednakże ocena aktywności fizycznej nie jest praktyką powszechną i spójną w praktyce klinicznej, dlatego wiedza na temat aktywności fizycznej wśród osób dorosłych z mukowiscydozą pozostaje ograniczona. Celem niniejszej pracy jest ocena poziomów aktywności fizycznej w tej populacji klinicznej i porównanie tych poziomów do światowych wytycznych, jak i z ich rówieśnikami bez mukowiscydozy.
Metody: W procesie przeglądu wykorzystano wytyczne PRISMA (ang. The Preferred Items for Systematic Reviews and Meta-analyses). Pierwotne badania zostały zidentyfikowane i sprawdzone pod kątem kryterium włączenia/wykluczenia. W celu opisania wyników, oceniono jakość badań, pobrano dane i przeprowadzono syntezę narracyjną.
Wyniki: W pięciu z ośmiu badań, w których ocena była możliwa, osoby dorosłe z mukowiscydozą nie spełniły zalecanych wytycznych dotyczących aktywności fizycznej i docelowej liczby kroków. W trzech z pięciu badań, nie stwierdzono istotnej różnicy w poziomach aktywności fizycznej między osobami z mukowiscydozą i ich rówieśnikami bez mukowiscydozy. Związek pomiędzy aktywnością fizyczną i poprawą czynności płuc był niespójny, a cztery z dziewięciu wyników wskazały na pozytywną zależność. Mocniejsze dowody zostały uzyskane na związek aktywności fizycznej z wyższą wydolnością fizyczną, gdyż wszystkie z czterech przeanalizowanych badań wykazały pozytywną zależność. Ocena jakości była niska we wszystkich analizowanych badaniach.
Wnioski: Pomimo niespełnienia zalecanych wytycznych dotyczących aktywności fizycznej, poziom aktywności fizycznej wśród osób chorych na mukowiscydozę jest w dużym stopniu porównywalny z poziomem reprezentowanym przez ich rówieśników bez mukowiscydozy. Zastosowane narzędzia oceny i zgłaszane rezultaty były zmienne, a wiele z nich nie dostarczyło dostatecznej informacji, aby ocenić poszczególne komponenty aktywności fizycznej. Istnieje zatem potrzeba opracowania lepszego jakościowo badania, które byłoby ukierunkowane na zbadanie aktywności fizycznej wśród osób dorosłych z mukowiscydozą, najlepiej z wykorzystaniem ujednoliconych metod oceny aktywności fizycznej.

Cały artykuł można pobrać z naszej strony, do tego osobno są do pobrania tabele.

Spis tresci:

1. Wprowadzenie
1.1. Cel
2. Metody
2.1. Strategia wyszukiwania i wstępny przegląd
2.2. Zastosowanie kryterium kwalifikowalności
2.3. Pozyskiwanie danych
2.4. Ocena ryzyka stronniczości
2.5. Synteza danych
2.5.1. Umiarkowana aktywność fizyczna
2.5.2. Ekwiwalent metaboliczny (MET)
2.5.3. Kroki
2.5.4. Wydatek energetyczny
2.5.5. Wskaźniki aktywności fizycznej
3. Wyniki
3.1. Zgłaszanie aktywności fizycznej wśród osób dorosłych z mukowiscydozą
3.2. Porównanie aktywności fizycznej wśród dorosłych z mukowiscydozą z wytycznymi dotyczącymi aktywności fizycznej
3.2.1. Badania zgłaszające wyniki obiektywnej oceny aktywności fizycznej
3.2.2. Badania zgłaszające ocenę aktywności fizycznej opartej na samoocenie uczestników
3.2.3. Siedzący tryb życia
3.3. Porównanie poziomów aktywności fizycznej osób dorosłych z mukowiscydozą i ich rówieśników bez mukowiscydozy
3.3.1. Badania oparte na obiektywnej ocenie aktywności fizycznej
3.3.2. Badania oparte na metodzie samoopisu
3.4. Związek między aktywnością fizyczną i wynikami klinicznymi
3.4.1. Czynność płuc
3.4.2. Wydolność wysiłkowa
3.4.3. Nasilenie choroby
3.4.4. Skład ciała
3.4.5. Kontrola poziomu glukozy we krwi
3.4.6. Jakość życia
4. Dyskusja
4.1. Pozytywny aspekt zastosowania wytycznych dotyczących aktywności fizycznej
4.2. Porównanie aktywności fizycznej osób dorosłych z mukowiscydozą i ich rówieśników bez mukowiscydozy
4.3. Aktywność fizyczna a rezultaty wtórne
4.4. Rożnorodność zmiennych w badaniach aktywności fizycznej
4.5. Wykorzystane narzędzia badawcze
4.6. Ograniczenia
5. Wnioski
6. Zalecenia na przyszłość

Przekaż 1% naszej organizacji

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP