I Definicje

 1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę z siedzibą w Krakowie (30-507), ul. Celna 6, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego za nr 0000097900, NIP 678 15 61 787 (dalej: Organizator).
 2. Administratorem danych osobowych jest podmiot wskazany w pkt. 1.
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 i Ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. 2018 poz. 1000.
 4. Uczestnik to osoba fizyczna, która przystąpiła do Konkursu organizowanego przez Organizatora na Facebooku Fundacji
 5. Uczestnik przystępując do konkursu godzi się na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami wskazanymi w pkt. 3 w celu udziału w Konkursie.
 6. Konkurs to niniejszy Konkurs związany z 20 leciem kwartalnika MATIO, którego zasady określa niniejszy Regulamin.
 7. Zwycięzca to Uczestnik, który napisał najciekawsze życzenia ( można dołączyć swoje zdjęcie) i został wyłoniony jako wygrywający zgodnie z Regulaminem.
 8. Regulamin to niniejszy regulamin.

II Zasady

 1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz ich najbliżsi, a także osoby poniżej 13 roku życia.
 3. Konkurs polega na przesłaniu przez Uczestnika na adres siedziby Fundacji: 30-507 Kraków, ul. Celna 6, lub adres biura Fundacji: 31-552 Kraków, ul. Bobrowskiego 11, lub za pośrednictwem e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , odpowiedzi związanej z zadaniem konkursowym – życzenia z okazji 20 lecia Kwartalnika MATIO.
 4. Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedną odpowiedź pocztą tradycyjną lub jeden e-mail z wypowiedzią. Kolejne listy i e-maile od tego samego Uczestnika nie będą brane pod uwagę w wyłanianiu zwycięzców Konkursu.
 5. Konkurs rozpoczyna się w dniu ogłoszenia na Facebooku, a kończy w czasie podanym w tym Regulaminie - 15 października 2018 r.

III Rozstrzygnięcie

 1. Procedura konkursowa rozpoczyna się w momencie pojawienia się Regulaminu na Facebooku Fundacji ogłoszenia konkursowego, a kończy po wyborze przez Komisję Konkursową najciekawszych odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 2. Zwycięzcami są Uczestnicy, których odpowiedzi, otrzymane podczas trwania procedury konkursowej dotrą do Fundacji lub na skrzynkę e-mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., i zostaną wybrane jako najciekawsze przez Komisję Konkursową.
 3. Nagrodą w konkursie jest wydruk życzeń na łamach jubileuszowego wydania Kwartalnika i otrzymanie pięciu egzemplarzy tego wydania.
 4. Zwycięzców jest tylu, ilu wybierze komisja Konkursowa.
 5. Komisję Konkursową tworzą pracownicy Fundacji.

IV Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu będą przyjmowane przez Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres Organizatora.
 2. Reklamacje powinny zostać złożone na piśmie i zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres, datę i adres e-mailowy, a także dokładny opis i powód reklamacji oraz powinny być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację reklamującego. Reklamacje nie spełniające tych wymogów nie będą rozpatrywane.
 3. Do rozstrzygania reklamacji powołana zostanie Komisja Reklamacyjna.
 4. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji.
 5. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.
 6. Decyzja Komisji Reklamacyjnej co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

V Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny na portalu internetowym www.mukowiscydoza.pl. I w biurze Fundacji przy ul. Bobrowskiego 11, 31-552 Kraków
 2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby tego Konkursu.
 4. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie oraz na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności m.in. za działalność podmiotów świadczących usługi w postaci dostępu do sieci Internet, obsługi poczty elektronicznej lub innych sieci telekomunikacyjnych.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności art. 919-921.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w każdym czasie, w szczególności w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych; oraz zmiany terminów w nim wskazanych, w tym rozstrzygnięcia o wynikach Konkursu i przekazania nagród, a także zmiany samych nagród na inne.
 9. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny oraz do nie wyłaniania Zwycięzcy.